منابع و کتاب و جزوات کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل 90


جزوات کنکور کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین اللمل سال 90 سنجش تکمیلی شامل تحول سیاسی اجتماعی ایران - نظام های سیاسی تطبیقی - اصول روابط بین الملل - حقوق بین اللمل عمومی - سازمان های بین المللی - مبانی علم سیاست - تاریخ روابط بین الملل- جامعه شناسی سیاسی - زبان تخصصی - اندیشه های سیاسی قرن بییستم اسلام و ایران - جهان سوم و مسائل آن و غیره به همران آزمون های تکمیلی موسسه سنجش تکمیلی و جزوات دست نویس و صدا

تمامی جزوات آخرین نسخه می باشند تحویل می تواند حضوری یا پستی انجام گیرد

تلفن تماس  09192266082

قیمت : 49 تومان

/ 0 نظر / 8 بازدید